ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော သင်တန်းများ

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသော သင်တန်းများ

၁။      တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံသင်တန်း

၂။      ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲအခြေခံသင်တန်း

၃။      သဘာဝဘေးလျော့ပါးရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းလူငယ်(ဆင့်ပွား)သင်တန်း

Sign Up

Upcoming Events