ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

MoU/ LoA/ LoIလက်မှတ်ရေးထိုး၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ

၁။      United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)– LoA

၂။      United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)- MoU

၃။      Association of Volunteers in International Service (AVSI) Foundation- MoU

၄။      Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Myanmar- MoU

၅။      Danish Refugee Council (DRC) – MoU

၆။      Lutheran World Federation (LWF) Myanmar – MoU

၇။      Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) – MoU

၈။      Pact in Myanmar – MoU

၉။      Solidarites International (SI) – MoU

၁၀။    Norwegian Refugee Council (NRC) Myanmar- MoU

၁၁။    Relief International (RI)  – MoU

၁၂။    BRAC Myanmar – LoA

၁၃။    Myanmar Engineering Society (MES) and SEEDS Asia – LoI

 

Sign Up

Upcoming Events