ဆောင်ရွက်ချက်များ

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1N1xt3bTeUh88J3cuggACAgmi0LKmbqvM/view?usp=sharing

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1BrwI7z036ntwAc4SGVbWegZJsFnnp38c/view?usp=sharing

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1EQpATHYTMSSBEXTqDlNnB3FjPGwizaT2/view?usp=sharing

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/open?id=1biZ-GbLWVwAETI05MJkpN0ICDlLjb6JE

 

1

2

3

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1OF-vVd82YBqvOPwOxPA5bW99PWuS1GZw/view?usp=sharing

Sign Up

  • Upcoming Events